Účetnictví pro každého

Tvorba opravné položky 1.

Tvorba opravné položky 1. Kdy se původní hodnota pohledávky na aktivním účtu nemění. OP se zruší a bude zaúčtována ve prospěch výnosů, pokud bude pohledávka splacena dlužníkem nebo se promlčí.Zobrazení v rozvaze opravné položky...

Přímý odpis pohledávek

Přímý odpis pohledávek Přímý odpis pohledávky splatné po 31.12. 1994 – viz. dálePřímý odpis dle zákona o daních z příjmů Př. Přímý odpis pohledávky1) Vydaná faktura pohledávka ze 30.10. 1994 20 000 311/602 4...

Postupný odpis pohledávek 2. část

Postupný odpis pohledávek 2. část Na účet 546 – Odpis pohledávky se zachycují následující účetní případy:– daňový jednorázový odpis do nákladů v souladu se zákonem o daních z příjmů,– daňový postupný odpis ve výši...

Postupný odpis pohledávek 1. část

Postupný odpis pohledávek 1. část Zobrazení odpisu pohledávek v rozvazeÚčetně je odpis pohledávky snížením hodnoty na aktivním účtu s promítnutím odepsané částky do nákladů, v zásadě je nevratný, nepočítá se s tím, že by...

Účetní pohled na opravné položky k pohledávkám

Účetní pohled na opravné položky k pohledávkám Pokud se při inventarizaci zjistí, že reálná cena pohledávky uvedená v účetnictví, je možno vytvořit na přechodné snížení opravnou položku účetní. Tyto opravné položky se tvoří na:...

Opravné položky k pohledávkám splatným po 31.12.1994

Opravné položky k pohledávkám splatným po 31.12.1994 Základní kriteria pro vytváření opravných položek u této skupiny pohledávek jsou: a) pohledávky nevznikly:– za společníky, akcionáři, členy družstev za upsané vlastní jmění– mezi ekonomicky spojenými právnickými...

Opravné položky

Opravné položky Podle novelizovaného zákona o rezervách č. 132/1995 Sb. Je možno vytvářet dva typy opravných položek k nepromlčeným pohledávkám na vrub daňově uznatelných nákladů1 1. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním...

Daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti 2.

Daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti 2. 2) pohledávky splatné po 31.12. 1994 (nový blok pohledávek Jednorázový odpis pohledávek – odepsat je možno prokazatelně nedobytné pohledávky, které třídíme do několika skupin:a) soud zamítl...

Daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti 1.

I. Daňový pohled na pohledávky po lhůtě splatnosti 1. Rozlišujeme:ad 1) Pohledávky splatné do 31.12. 1994 (starý blok pohledávek)Tyto pohledávky mohou být odepsány jednorázově nebo postupně. Jednorázový (přímý) odpis, který se týká poplatníků účtujících...

Druhy pohledávek po lhůtě splatnosti 2.

Druhy pohledávek po lhůtě splatnosti 2. Sk.A: Tzv. Starý blok pohledávek: splatné do 31.12.1994 V rámci řízení pohledávek ve starém bloku jsou možné 3 postupy. 1) Postupný odpis pohledávek, uplatnění % odpisu, ale nejvýše...